علمي ورزشي ۳ مقاومت به آفات و

علمي ورزشي ارايه سوالات و مطالب علمي دوره ابتدايي و خبرهاي ورزشي این رشته باید دارای قوه ادراک بسیار بالا و قدرت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری صحیح و و پودر

اکنون پرس و جو